♥ یه چیزی مثل دوست داشتن تو ... ♥


 
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

 

 

یک دوســ ـت داشتن هایی هــ ـم هست ؛

 


کــ ـه از دور است و در سکــ ـوت ..

 

که دلــ ـت برایــ ـش از دور ضعــ ـف میرود ..

 


که وقــ ـتی حواســـ ـش نیست ..

 


چشمــ ـانت را ببندی و در دل دعــــ ـآیش کنی ..

 

و با یه بــ ـوسه به سویــ ـش روانــ ـه کنــ ـی ..

 


کـه وقتــ ـی بی هــ ـوا نگــ ـاهت با نگـــ ـاهش یکــ ـی

 

میشود ..

 


انگــ ـار کســ ـی به یکــ ـباره نفــ ـس کشــ ـیدن را ممنــ ـوع 

 

مــ ـی کند ..

 

یــ ـک دوســ ـ ت داشتــ ـن هایــ ـی هســ ـت ...

 

کــ ـه بـه یکبــ ـآره بـ ـی مقــ ـدمه پــ ـا در دلــ ـت میگــ ـذارند

 

 

و .. جــ ـا خـوش میــکنند ..

 

و از دســ ـت تــــ ـو کـ ـاری بـر نمــ ـی آید ..


 

 

جـــ ـز از دور دوســ ـت  داشتــ ـن .. !!!

 

یــ ـک دوســ ـت داشتــ ـن هایــ ـی اســ ـت ...

 


ســـــــ ـآکت است ...

 


آرام اســ ـت ...

 


خـــــــــ ـوب اســ ـت ...

 
گـــ ـم اســ ـت ...

 

 


   ♥  یه چیزی مثل دوست داشتن تو ... ♥